Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Breathcompany

KvK.nr. 70450595 gevestigd te Den Bosch

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Breathcompany, te sluiten overeenkomsten en de door ons gedane aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
 2. Prijzen
  In beginsel zijn alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van Breathcompany geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.
 3. Orders
  De overeenkomst komt tot stand mits de op de meest recente prijslijst genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. Breathcompany is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is zij gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen.
 4. Levering
  Levering geschiedt conform de laatste versie van Incoterms. Te allen tijde heeft Breathcompany het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen na afloop van de opgegeven levertijd. Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Onder ondergeschikt wordt een afwijking verondersteld tot maximaal 5 % van hetgeen is aangeboden. Indien de afwijking groter is dan 5 %, dan is Breathcompany gemachtigd de goederen om te ruilen of naar rato te crediteren. Iedere deellevering van een grotere opdracht kan de koper in rekening worden gebracht.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  Breathcompany behoudt het eigendom van alle geleverde zaken, totdat de koopprijs geheel is voldaan. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper machtigt ons nu reeds om terreinen of percelen te betreden, waar de zaken zich bevinden, teneinde deze terug te kunnen nemen.
 6. Betaling
  Als particulier betaal je voorafgaande aan de ademsessie, cirkel of training. Met aanschaf van het product ga je akkoord middels een vinkje op de betaalpagina met de algemene voorwaarden. Mochten er geschillen ontstaan dan zijn deze algemene voorwaarden altijd leidend. 
 7. Er vind geen terugstorting plaats.
 8. Ademsessie, ademtraining en ademcirkels voor particulieren kunnen niet worden ingehaald. Ademcirkels worden bij afmelding afgeschreven van een eventuele strippenkaart.
 9. Je krijgt voorafgaande aan je deelname de voorwaarden toegestuurd waaraan je je dient te houden. Zakelijk: Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaats heeft gevonden, is het bedrijf direct en van rechtswege in verzuim. Bij overschrijding van iedere betalingstermijn is de koper tevens een vergoeding verschuldigd van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, per maand over de hoofdsom. Gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (geheel) betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper, met een minimum van € 250 per geval. Bij liquidatie, faillissement en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.
 10. Overmacht
  Iedere verplichting ter nakoming van de overeenkomst van Breathcompany wordt opgeschort voor de duur dat nakoming niet (behoorlijk) mogelijk is, vanwege overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – doch niet uitsluitend  verstaan : brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, coronavirus, (burger) oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, (tijdelijk) ontbreken van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteits- en bedrijfsstoring, voor Breathcompany niet te voorziene stagnatie bij producenten, waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Indien de periode tot nakoming van de verplichtingen voor Breathcompany langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schadevergoeding.
 11. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Breathcompany is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van meegebrachte spullen. Ook is Breathcompany niet verantwoordelijk voor medische gebeurtenissen tijdens en na  de ademsessies, cirkels of trainingen. Het is belangrijk dat je gezond bent. Je hebt geen hartklachten, last van epilepsie of verslaving aan drank of drugs. 
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is. Dit geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Pas nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zullen zij een beroep op de rechter doen.